Handelsbetingelser

Akurat Vikarservice

VIGTIGT – Sygdom i landbrugsbedrifter

Hvis der er smitsomme sygdomme i bedriften eller sygdomme, som man har pligt til at bekæmpe,
skal dette oplyses skriftligt til kontoret.

Ansvarsforsikring Vikarservice

Vikarerne er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således at vikarbureauet kan anmelde dette til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet håndterer herefter anmeldelsen vedrørende skyldsspørgsmål og erstatning. Ved enhver skade er der selvrisiko på 5.000 kr., som betales af kunden.

Forsikringsdækning ved penicillin i mælk dækkes kun begrænset, såfremt det er vikaren, der har skylden for uheldet. Vores forsikring dækker landmandens selvrisiko, dog max. kr. 12.000, som fratrækkes selvrisikoen på kr. 5.000. Dette gælder også, såfremt landmanden ikke selv har tegnet forsikring. Derfor anbefaler vi alle mælkeproducenter, selv at tegne forsikring mod penicillin i mælk.

Forsikringen dækker kun den direkte skade. Der er således ikke dækning for driftstab og andre indirekte tab. Er den/de skadede genstande i forvejen forsikret af kunden, skal skaden anmeldes til eget forsikringsselskab

Arbejdsskadeforsikring

Det er kunden/brugervirksomheden, der har forsikringspligten vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater.

Arbejdsskadestyrelse har defineret dette, eftersom instruktionspligten/-retten ligger hos kunden/brugervirksomheden.

Ønskevikar

Ved bestilling kan man ønske en bestemt vikar, som kender jobbet/virksomheden og dermed hurtigt kan gå lige ind i den daglige drift. Derved kan instruktionsbesøget eventuelt spares. Ønskevikarsatsen tilfalder vikaren som bonus.

Timeberegning

Vikarens arbejdstid beregnes, fra han/hun møder, og indtil arbejdstiden slutter.

Spisepauser regnes ikke med i arbejdstiden.

Fakturering

Fakturaer sendt med post pålægges et gebyr. Gebyret kan spares ved tilmelding til leverandørservice eller ved at modtage faktura pr. mail.

Medlemskontingent

Bliver medlemskontingent ikke betalt inden 1. april, bliver man slettet i medlemsregistret. Indmeldelse som medlem kan ske til starten af et kalenderår.

Akurat rengøring

Ansvarsforsikring

Vores medarbejderne er ansvarsforsikrede, hvis uheldet skulle være ude. Dog har vi en bagatelgrænse, der medfører at erstatninger under kr. 200,- ikke udbetales. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således at skaden kan anmeldes til forsikringsselskabet.

Pause

Serviceassistenten har ret til 5 min. pause pr. time. Pauserne må samles til én pause og evt. bruges til transporttid.